وظایف مرکز نظارت بر اطلاع رسانی سامانه های 122

وظایف

1-رسیدگی به حوادث شبکه، آبرسانی و فاضلاب ( بهره برداری )

الف) دریافت جزییات مورد حادثه توسط اپراتور از مشترک

ب) توزیع مکانیزه کار به پست های امداد، آبرسانی و فاضلاب

ج) پیگیری کار تا رسیدن به نتیجه نهایی توسط اطلاعات سیستم

د) هماهنگی به منظور ارسال تانکر آب در مواقع ضروری

و) تماس با مشترک به منظور حصول اطمینان از رضایتمندی مشترک

2- رسیدگی به شکایات مرتبط به امور مشترکان

الف) دریافت اطلاعات مربوط به شکایات مشترک

ب) ارجاع مکانیزه شکایات به سیستم مکانیزه امور مشترکان مناطق

ج) راهنمایی مشترک توسط سیستم مکانیزه AS400 در صورت لزوم

د) پیگیری کار تا رسیدن به نتیجه نهایی توسط اطلاعات سیستم

و) تماس با مشترک به منظور حصول اطمینان از رضایتمندی مشترک

3- رسیدگی به شکایات مرتبط با کیفیت آب

الف) راهنمایی مشترک توسط کارشناسان پاسخگو و در صورت لزوم با کارشناسان مربوطه

ب) دریافت اطلاعات مربوط به نوع آلودگی از مشترک

ج) درج تمامی جزییات در سیستم مکانیزه

د) ارسال اطلاعات به امور آزمایشگاه به صورت آنلاین

و) پیگیری تا رسیدن به نتیجه نهایی توسط کارشناس

ه) تماس با مشترک به منظور حصول اطمینان از رضایتمندی مشترک

4- اطلاع رسانی به مشترکان در زمینه آب قطعی های از پیش تعیین شده

الف) دریافت اطلاعات لازم از مناطق و روابط عمومی ها

ب) انعکاس قطع آب توسط اپراتور به مشترکان

5- تهیه و ارائه گزارش مدیریتی به صورت کاملا مکانیزه و آنلاین

الف) ارسال گزارش به مدیرعامل، معاونت های مربوطه و مدیران مناطق

ب) ارسال گزارش های مربوطه به سازمان های دیگر از جمله فاضلاب، شهرداری، کنترل کیفیت شهری و ...

6- پیگیری ویژه حوادث توسط اکیپ مرکز و ارائه گزارش به مدیرعامل

الف) نظارت بر حسن انجام کارگروههای اجرایی مرتبط

7- برقراری ارتباط با سایر سازمان ها و مراکز پاسخگویی

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.