اهداف

 

— به طور کلی ماموریت های مرکز نظارت بر اطلاع رسانی سامانه های 122 به سه خاستگاه عملیاتی ، مدیریتی و اطلاع رسانی تقسیم می شود که هر کدام شامل موارد زیر است :
—الف : خاستگاه عملیاتی 
- —ایجاد بستر لازم برای کسب رضایت مشترکان شرکت آب و فاضلاب تهران.
- —رسیدگی به گزارشات مختلف مردمی در زمینه های مختلف مانند شبکه آبرسانی ، امورمشترکین ، فاضلاب و کیفیت آب و ....
—- ر سیدگی به درخواست مشترکین به منظور کاهش مراجعات حضوری .
- —ساماندهی تماسهای مردم با واحدهای مختلف شرکت در مرکز اطلاع رسانی و سامانه 122.

—- افزایش کیفیت خدمات و سرعت بخشیدن به فعالیت های جاری.

—ب : خاستگاه مدیریتی  

—- جمع آوری اطلاعات و حوادث مربوط به شبکه آب و فاضلاب و انعکاس آن به مدیران ارشد شرکت

—- تجزیه و تحلیل حسن انجام وظایف سایر حوزه های اجرایی و ستادی مرتبط و ارائه گزارش به مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت 

—- دسترسی به اطلاعات و اطلاع رسانی به مسئولین بالاتر در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب در طی بازه زمانی تعریف شده

—- تهیه گزارشات مدیریتی در زمینه های مختلف عملیاتی شامل آمار حوادث ، بررسی و تحلیل عملیات ، نتیجه گیری و ارائه پشنهاد و در نهایت امتیاز دهی به شرکتهای مختلف آبفای استان تهران

—- نظرسنجی از تماس گیرندگان در مورد نحوه ارائه خدمات توسط واحدهای اجرائی ، طبقه بندی نظرات ، ارائه پیشنهادات با در نظرگرفتن خواسته های مشترکین و در نهایت امتیاز دهی

—- ایجاد ارتباط دو سویه بین مردم و کارکنان واحد های مختلف عملیاتی و ستادی .

—ج : خاستگاه اطلاع رسانی

- —اطلاع رسانی و معرفی مرکز 122 و امکانات عملیاتی آن به مشترکین تهرانی و تماس گیرندگان با این مرکز

- —اطلاع رسانی مفاد مقررات و آئین نامه های تکمیلی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

- —اطلاع رسانی به مشترکین در خصوص عملکرد های مختلف شرکت مانند خرید انشعاب ، تعویض کنتور و تغییر در تعرفه آب بها و .....

کاهش مراجعات حضوری از طریق اطلاع رسانی و رسیدگی به نیازها مانند پرداخت غیر حضوری ، اعلام بدهی و .... 


 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.